Search results for "tsikyaenkatagantsi"

tsikyaenkatagantsi vi. {itsikyaenkatake} hablar suavemente o con volumen bajo (para cuidarse la garganta). Yogari gotagantatsirira tsikyani itsikyaenkatake yogotagantakera, ontitari okatsitake itsanoku ishigentakari. El profesor está enseñando con voz suave, porque tiene dolor de garganta y no quiere empeorarse. V. tsikyatagantsi, énkatsi.

itsikyaenkatake V. tsikyaenkatagantsi.