Search results for "vashigantagantsi"

vashigantagantsi vtr. {yovashigantakari} desatender, descuidar totalmente, abandonar. Itsimaakenatyo notineri. Ariorokari otimake iokagakarira, nerotyo tera irogavintero noshinto, onti yovashigantakaro okamantakarira. Mi yerno me da cólera. Tal vez tenga una amante, por eso no hizo nada para curar a mi hija sino que la descuidó totalmente; por eso murió. Nogagakerora novantyone, ovashi ovashigantakari ogitsoki, tera osavogataeri. Yo trasladé (el nido de) mi pata; por consiguiente ella abandonó los huevos y no los incubó.

yovashigantakari V. vashigantagantsi.