Search results for "sa"

ikitsaviakero V. kitsaviagantsi.

ikitsavigitakero V. kitsavigitagantsi.

ikomutsataka V. komutsatagantsi.

ikononkatsapatakero V. kononkatsapatagantsi.

ikosameregatsanotaka V. kosameregatsanotagantsi.

ikosanteniake V. kosanteniagantsi.

ikosapitigakero V. kosapitigagantsi.

ikovintsaataka V. kovintsaatagantsi.

ikovintsaatakero V. kovintsaatagantsi.

ikovintsapakotake V. kovintsapakotagantsi.

ikovintsatake V. kovintsatagantsi.

imagisantake V. magisantagantsi.

imagisantakero V. magisantagantsi.

imagisantakotakeri V. magisantakotagantsi.

imagityatsa V. magítyantsi.

imantsa V. mántsatsi.

imantsare V. mantsárentsi.

imantsareatake V. mantsareatagantsi.

imantsaretake V. mantsaretagantsi.

imasankare V. masankarintsi.

imasavika V. masavirintsi.

imasavire V. masavirintsi.

imasavitake V. masavitagantsi.

imatsagataka V. matsagatagantsi.

imatsagatakari V. matsagatagantsi.