Search results for "ea"

gusoreagantsi 1vt. {yogusoreakeri} aflojar; desamarrar, desatar. Chapi novetsikanairo nochakopite nogusotanairo, maikari nopokaveta gusoreaka, tyanirika gusoreakero. Ayer dejé todas mis flechas bien guardadas y amarradas, y ahora regreso y todas están desatadas; ¿quién las habrá desatado? 2vr. {yogusoreaka} aflojarse; desatarse, estar desatado/a; desenvolverse, estar desenvuelto/a. Noneakiti paniro surari anta kokiku, tatarika gakeri irakoku yogusotaka, kantankicha maika nopokanaira aiño yogusoreaka kameti irogavintakerira gavintantatsirira. Allá en la casa de mi tío vi a un hombre que tenía la mano bien envuelta; (no sé) qué le habrá pasado, pero ahora al venirme (vi que) ya la tenía desenvuelta para que el promotor de salud le pudiera curar. V. gusotagantsi; -re2 4.8.2.10.

ichonteatakeri V. chonteatagantsi.

iekeankake V. ekeankagantsi.

igaarate poreatsiri m.pos. apodo de shigentyari. V. étari, kaara, poreatsiri.

ikamporeakeri V. kamporeagantsi.

ikaragiteakotake V. karagiteakotagantsi.

ikasoreakeri V. kasoreagantsi.

ikatinkereakero V. katinkereagantsi.

ikavatsareakeri V. kavatsareagantsi.

ikavireakero V. kavireagantsi.

ikenkisureaenkataka V. kenkisureaenkatagantsi.

ikenkisureaka V. kenkisureagantsi.

ikentakoreaka V. kentakoreagantsi.

ikentakoreakero V. kentakoreagantsi.

ikeretoreake V. keretoreagantsi.

ikiraapeatake V. kiraapeatagantsi.

ikireaatake V. kireaatagantsi.

ikireake V. kireagantsi.

ikireaventakeri V. kireaventagantsi.

ikiseatakero V. kiseatagantsi.

ikitareaataka V. kitareaatagantsi.

ikitareaatakero V. kitareaatagantsi.

ikitareaatakotakeri V. kitareaatakotagantsi.

ikitareaka V. kitareagantsi.

ikitareakeri V. kitareagantsi.