Search results for "sa"

igatsantsatake V. gatsantsatagantsi.

igatsantsatsánoni adj.pron. de cuello largo (un hombre o animal de gén. masc.). V. igatsántsani, tsánotsi, ogatsantsatsánoni.

igatsareki V. gatsarékintsi.

igatsarikishite inan.pos. su manojo de plumas de paucar. ◊ Tradicionalmente los hombres usaban plumas de las colas de los paucares como adorno en sus cushmas. V. kátsari, irishi, kiashirintsi.

igavosare inan.pos. sus heces (de jaguar; lit. su asado o su cocinado). • Forma alusiva para referirse a itiga matsontsori heces de jaguar. Ikantake notomi: “Inaa, nero itiga matsontsori”, kantankicha nokantiri: “Gara pikanti, onti pinkantake: ‘Nero igavosare matsontsori’”. Mi hijo dijo: “Mamáa, mira, las heces de un jaguar”, pero le dije: “No vas a decir (eso), sino que vas a decir: ‘Mira al igavosare jaguar’”. V. kavosatagantsi.

igegontsa V. gegontsantsi.

igenkitsane V. kenkitsatagantsi.

igenkitsare V. kenkitsarintsi.

igesa inan.pos. el tuétano del hueso de él.

igípatsa V. gipátsantsi.

igisanire V. kisanirintsi.

igisavíntsare V. nogisavíntsare.

igitirotsa V. gitirotsantsi.

igitsagare V. kitsagarintsi.

igotsa V. gótsatsi.

ikaavintsatakeri V. kaavintsatagantsi.

ikakitsaenkatake V. kakitsaenkatagantsi.

ikakitsatake V. kakitsatagantsi.

ikakitsatakeri V. kakitsatagantsi.

ikamagutantavintsatake V. kamagutantavintsatagantsi.

ikamatsantsatake V. kamatsantsatagantsi.

ikantasanotake V. kantasanotagantsi.

ikantavintsataka V. kantavintsatagantsi.

ikapatsatake V. kapatsatagantsi.

ikaporinkamititsataka V. kaporinkamititsatagantsi.