àǹkàtìdɛɛ̀àǹkàtìdɛɛ̀ deǹbɛ̀emp. françaisn. cn. 1a/2a‘encadreur’ (n. m.) agricole, ‘encadreuse’ (n. f.) agricole ou animateur (n. m.), animatrice (n. f.)Àǹkàtìdɛɛ̀ besi ukṵnkṵ́ńwùɔ̀hṵ̀.Un encadreur mesure un champ de coton.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *