àbùrìbɛàbùrìbɛ deǹbɛ̀syn. ànàǹnaemp. ashantin. cn. 1a/2aananas (n. m.)Udàkìǹhṵ̀ bɛ̀ haà àbùrìbɛ deǹbɛ̀ mmɔmɔm̀mɛ̀.Au pays des Fon ils cultivent beaucoup d'ananas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *