àkàsaàkàsa deǹbɛ̀syn. káfà, káfà deǹbɛ̀emp. fonn. cn. 1a/2aakassa (n. f.)Unitìpuohɔ̰̀ kuɔ̀si àkàsa kɛkòòkɛ̀ ǹnɛ̀ píisi ǹ nùm̀mù wɛ̰nnɛ̀ dibàǹbàǹdè nùɔ̀dè.La femme vend de l'akassa de cinquante et de vingt-cinq francs au bord de la route.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *