àfòkatièbùàfòkatiènɛ̀àfòka + utièbùn. cn. 11/4aavocatier (n. m.)Àfòkatiènɛ̀ yɛ tèǹnɔ̀ à ù kɔ́ńtɔ̀ utèdɔ̀ kɛtendòkɛ̀ nkɛ hḭǹni.C'est grâce à des avocatiers qu'il est devenu riche dans ce village.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *