Browse Mbuko

a
b
ɓ
c
d
ɗ
e
ә
f
g
gw
h
hw
i
j
k
kw
l
m
mb
n
nd
ng
ngw
nj
o
p
r
s
sl
t
u
v
w
y
z
zl
ʼ

b


ba1ben, bakv.t.1attendrewaitSidew awan ite, rəje a ba atan pə cəveɗ.Le lendemain aussi, le scorpion les attendait sur la route.2ba ɗo a ga wayattendre à ce que quelqu'un fasse quelque chosewait for s.o. to do sth.doh sa ba waycomp.ba ɓaaidéoph.v.a.tranquillement, calmementUwar uno a ba nə ɓaa, mənjəna aja ʼam.ba cəkəffeidéoph.v.a.manière de s’assoir à coté de quelqu'un pour lui demander de l’aide; attendre avec impatienceƊowan a inde a ba upo nə cəkəffe anga dala anahan upo səkat cew.ba gərekkeidéoph.ba jəguyanʼaidéoph.v.a.se morfondre, presévérer à attendre quelqu'unNen apan ni ba iken à birew jəguyanʼa, hway, ka jak ahay ʼam bayba ngemngemmeidéoph.
ba2ben, bakv.i.1être lourdweighTə guce anan ndaw à aʼam inde anga aday kwalalan â ba sabay.2être important (paroles, homme)Iken ɗo ma ba awan. abadér.ābàn.poidsweightma ba awandér.ba bay kafac kafacidéoph.v.a.ba bay kəfcelem kəfcelemidéoph.v.a.légerba bay pafpafəfaidéoph.v.a.légerba dedœzœkidéoph.v.a.très lourdba dezœkdezœkidéoph.ba dœzœk dœzœkidéoph.ba gundek gundekidéoph.ba gundol gundolidéoph.v.a.poids lourdWan ma ha soy a cəna a ba nə gundol gundolba zəndok zəndokidéoph.ba zlawancol. vb.
ba4
ba5ben, bak1v.t.garder quelque chose ou quelqu'unwatch overNi ba anan pə ɗo ahay wa, bay nà, ti ga dəle awan.2v.i.ba pu ɗoveiller sur quelqu'un, garder quelqu'unmind s.o.Aday ki ben pə bəbay a kwanay ite asanaw ? 3v.i.ba pə waysurveiller quelque choseA njahay agay sa ba pə sluweɗ.4v.t.prendre sointake care of oneselfAnga nan, ben, gen anan nga anà zek ahay lele. 5v.i.ba zekse garder
ba məduwenadd.majesté
baarbararbáàrbárár=barbararn.vivre dans l'abondanceto live in abundance
babakbàbák
babəɗa awanadj.blanc comme une colombewhite like a dove
babəlababəla
bac1bacbicen, bacakv.o.bac ɗo à mivel wasentirfeelbicen manay à mivel wa aday, anga ləbara həna.
bac2bàc
bac3man.pak bacidéoph.
bacaybicen, bacak
badawbádāw
badəbadabádə̄bádā
baduwanbádūwáŋ
bafbāf
baftabáftà
bagawakbāgāwāk
bagəbagabàgəbàgà
bagwabàgwàmaslaɓan sə bagwacomp.