Browse Mbuko

a
b
ɓ
c
d
ɗ
e
ә
f
g
gw
h
hw
i
j
k
kw
l
m
mb
n
nd
ng
ngw
nj
o
p
r
s
sl
t
u
v
w
y
z
zl
ʼ

c


ca1asa cacomp.bəse cacomp.
ca2cen, cak1v.i.ca pə wayvoirseeGədam a zla saa ca pa slay anahan ahay. 2v.t.examinerTə dazlan sa ca doh ahay. 3v.i.être visibleAwan aya uda mənjœk mənjœk, ta ca bay, tə varan ɗəvac ù ɗo. 4v.t.être (couleur, apparence)Hayam sə awan aya inde ta ca zənzen, kà nak ahay re. acadér.n.apparenceca iɗe1dér.v.i.regarderlook atTa ca iɗe ì sé, à mburom, ta cak awan bay.caydér.ca acacaidéoph.ca apan baslidéoph.v.a.regarder quelqu'un qui a dit une bêtise pour le gronderUwar mə kəta awan cəna, ta cak apan basl kəma, kə̀ slənek ʼam ata coy.ca apan bəsənʼaidéoph.bəsəŋŋaca apan ɗəmzokzokaidéoph.v.a.yeux de drosophileUwar sa da mahay ahay ta ca pu ɗo nà, ɗəmzokzoka.ca apan nerreidéoph.ca apan njinʼeidéoph.ca apan njunʼaidéoph.ca apan sayayaidéoph.ca apan siyəkkaidéoph.ca apan sləzaidéoph.sləzav.a.regarder avec conditionMay anahan i ca apan sləza ɗukwen, a cəɓan bayca apan sluzzaidéoph.ca azanidéoph.ca bərzlalawidéoph.bərzlalawca cawawaidéoph.v.a.Kə̀ sənak pi zek bay, i ca awan a cawawaca cezlezlzleidéoph.ca gasəsaidéoph.v.a.regarder stupéfait Ɗo ahay ti ca apan gasəsa kutok.ca gəsənʼaidéoph.ca həməcəcceidéoph.ca hərroidéoph.ca kustehtehheidéoph.ca mazanidéoph.ca məzluwakidéoph.v.a.manière méchant de regarder quelqu'un à côtéƊo ahay ta ca apak nə tə məzluwakca mbərlew mbərlewidéoph.v.a.regarder avec envieƊo ahay ta ca upo nà, mbərlew mbərlewca ndeɗek ndeɗekidéoph.ca ndenʼeidéoph.v.a.fixerAday ki cen pumo hwiya ndenʼe nà, angamaw?ca ndəɗoɗoidéoph.ndəɗoɗov.a.gros yeuxTi ca pumo ndəɗoɗoca ndərzoɗ ndərzoɗidéoph.ndərzoɗv.a.regard menaçantUwar sə resto ahay ta ca upo nə ndərzoɗ ndərzoɗ.ca ngahhaidéoph.v.a.début de l'apparition d'une lumière (ex. le lever de la lune)Kiya winen apan i slar cəna, ngahha a ca ikeca ngəlaɓaɓaidéoph.v.a.être rouge (ciel)ca ngəlazazaidéoph.ŋgəlazazav.a.rouge (comme le sang), brun, roseredca ngoliyom ngoliyomidéoph.v.a.rouge foncéMez su ɗo ɗəvac a cəna, a ca nə ngoliyom ngoliyom, kawa mez sə kəla.ca njœkidéoph.v.a.voir de ses propres yeuxnə canan jœk tə iɗeca ta ngaidéoph.ca vəhhaidéoph.ca viyazlazlaidéoph.ca wurnjalanidéoph.ca wuzek wuzekidéoph.v.a.brunDalay ana Nœl a ca nə wuzek wuzek.ca wuzzaidéoph.v.a.un peu brunKwa uwar dədəɗem a ɗukwen, kà gak wan cəna, a ca nə wuzza ì iɗe wa.ca zəlem zəlemidéoph.alay a cacol. vb.v.s.(alay +) ?ca iɗe2col. vb.ca iɗe dezze dezzeidéoph.v.a.entasserA gwaslay ahay dezze dezze ti ca iɗe.ca iɗe haɓəɓɓaidéoph.v.a.regarder stupéfait et bouche ouverteUwar sə məsinde a ca iɗe nə haɓəɓɓa matanan, anga ʼam sə ɗo ahay.ca iɗe haɓəkəkkaidéoph.haɓəkəkkav.a.(regarder) étonné (peu de gens)(look on) in astonishment (few people)Ɗo ahay tə hawak ayak kutok, haɓəkəkka ti ca iɗe pə ɗowan ata awanca iɗe haɓhaɓəɓɓaidéoph.v.a.manière d'ouvrir la bouche quand on a reçu une triste nouvellegapingWinen ite, i san i ja nə maw bay, haɓhaɓəɓɓa, i ca iɗe kutok.ca iɗe huwla huwlaidéoph.ca iɗe lafəfeidéoph.v.a.un regard très beauNjəlafəf, kə slərak ahay coy, lafəfe i ca iɗe.ca iɗe mbərlew mbərlewidéoph.v.a.regarder avec envieMbərlew mbərlew, i ca iɗe pə ɗo ahay ti rac sluweɗca iɗe njepənjepəpeidéoph.v.a.avec les cheveux ou les sourcils qui poussent devantUwar sərak a nə, a ca iɗe nà, njepənjepəpe.ca iɗe sləzaidéoph.v.a.regarder avec conditionSləza, bəbay a winen apan i cak ayak iɗeca iɗe tuwweidéoph.ca iɗe zalalanʼaidéoph.v.a.le visage au nez dresséAta i ca iɗe zalalanʼa ti cœn a kutok.idéoph.ca iɗe fəlgadaɓɓafəlgadaɓɓa
ca bərzlalawbərzlalaw
ca cawawav.a.Kə̀ sənak pi zek bay, i ca awan a cawawa
ca iɗe1v.i.regarderlook atTa ca iɗe ì sé, à mburom, ta cak awan bay.
ca ndenʼev.a.ca pu ɗo ndenʼefixerAday ki cen pumo hwiya ndenʼe nà, angamaw?
cabərborcàbə̀rbòr
caɓcəɓen, cəɓakacaɓdér.ācāɓn.tristessesadnesscaɓ ɗalek ɗalekidéoph.caɓ gəɗgeɗidéoph.gəɗgeɗv.a.piquer le cœurpain from a spikeʼAm ata a cuɓo nə gəɗgeɗcaɓ hurtok hurtokidéoph.v.a.inoubliableunforgettableA cəɓan anà bahay anahan a nə hurtok hurtok.caɓ ndəlekekeidéoph.caɓ tetœk tetœkidéoph.
caɓayciɓen, caɓakv.t.enchaînerchainUwar ahay tə caɓay suksok pə kukor aday ti taa fa à Egəlizmə caɓay a dəndecœkcœkidéoph.
cacacácága cacacol. vb.v.o.parierto bet
cacəɗew awanadj.très petitvery small
cacəɗew peteɗekɗekadj.adv.minusculetinyWay cacəɗew aya peteɗekɗek nà, ɗowan a gan may bay