Browse Mbuko

a
b
ɓ
c
d
ɗ
e
ә
f
g
gw
h
hw
i
j
k
kw
l
m
mb
n
nd
ng
ngw
nj
o
p
r
s
sl
t
u
v
w
y
z
zl
ʼ

g


ga1gen, gakv.o.être patientga alay1dér.ga alay2dér.ga alay ndəlekekeidéoph.ga ì zek wadér.ga ngadér.ga mer su way ndekərkərreidéoph.v.a.travailler sérieusementto work hardBahay su doh lele awan nà, a ga mer su way nə ndekərkərrejom a ga tussaidéoph.ga indev. part.v.i.être làto be thereidéoph.ga inde tuwwatuwwaga ɗəvaccol. vb.v.o.être maladeto be illga masuwayancol. vb.v.o.stupéfaireto stupifyga uborcol. vb.v.o.convoiterto envyga wurwercol. vb.v.o.être malinto be cunningiven a gacol. vb.iven a ga səfsəfidéoph.v.a.peu de pluieslightIven ata i ga bay, səfsəf kəriya awaniven a ga zəɓzeɓidéoph.luvon a gacol. vb.
ga2gen, gakiɗe a gacol. vb.
ga3v.être le casto be the case
ga anan zek kəlfeɗeɗev.a.A ga anan zek nə kəlfeɗeɗe
ga baptismav.o.baptiserto baptise
ga bənetetebənetetev.o.pas sûrunsureHwiya a gan bənetete anà bahay
ga cacav.o.parierto bet
ga ɗəvacv.o.être maladeto be ill