Browse Mbuko

a
b
ɓ
c
d
ɗ
e
ә
f
g
gw
h
hw
i
j
k
kw
l
m
mb
n
nd
ng
ngw
nj
o
p
r
s
sl
t
u
v
w
y
z
zl
ʼ

ng


nga1ngān.têteheadGuwla ahay ta ma nga sa razla anan dərlinge bugol.Les jeunes ont décidé de chasser l'hyènambar sa ngacomp.bahay ngacomp.bay ngacomp.kəlakasl sa ngacomp.kə̄lākásl sā ngāləkam ngacomp.lə̄kām ngāman ngacomp.nen ta nga uno awancomp.slay sa ngacomp.way ngacomp.pa nga awandér.pa nga sədér.ɓal ngacol. vb.ɓal nga kwata kwataidéoph.ma nga à məndakcol. vb.
nga2ngangen, ngaknga gecidéoph.
nga3ngāpart.pluspluspa ava mbulo tə səkat dəsudo tu kwa kuro dəsudo nga cuwɓe, luvon cew biten.Le deuxième jour de 1997.
nga4ngangen, ngakman sa nga aʼamcomp.
nga5n.intr.
nga a vawv.s.être fou
nga sə siden.témoignage
ngaɓaɓaqual.mə təɓa ʼam a ngaɓaɓaidéoph.ngaɓaɓaadj.adv.souillant, souilléƊo a san i ja maw bay cəna, a njahay nə mə təɓa ʼam a ngaɓaɓa.
ngacayngacayngicen, ngacak
ngaɗarngáɗàrn.être dans l'abondanceƊo mə njahay a pə ngaɗar nà, a san may bay.