Browse Mbuko

a
b
ɓ
c
d
ɗ
e
ә
f
g
gw
h
hw
i
j
k
kw
l
m
mb
n
nd
ng
ngw
nj
o
p
r
s
sl
t
u
v
w
y
z
zl
ʼ

nj


nja1njanjen, njakma nja a ɓalamakkaidéoph.v.a.éparpiller partoutTə azar uko awan asanaw nà, awak ahay ma nja a nə ɓalamakka.nja kəlayidéoph.
nja2njanjen, njak
njaɗnjāɗnjiɗen, njaɗaknjaɗ batidéoph.njaɗ məndoɗidéoph.v.a.gratuitBahay ahay ta njaɗ pə su ɗo sə akar ahay nə məndoɗnjaɗ pəlukpəlokidéoph.njaɗ təre təreidéoph.v.a.peu de pluieIven kə̀ njaɗak, təre tərenjaɗ zaɗaɗaidéoph.
njaɗaɗɗaman.kaɗ njaɗaɗɗaidéoph.v.a.manière de casser (calebasse)Gəsaʼam i kaɗ nə njaɗaɗɗa
njagagaadj.rêche, rugueux (mur)rough (wall)Way njagaga cəna, a ta ɗo
njahak apannjahaknjahak apan kəɗozidéoph.v.a.manière de partir de quelqu'un obèseSuko i saa ga cəna, kəɗoz kə̀ njahak apan àga mədukway anahan ata canjahak apan mətakidéoph.v.a.rester en arrière exprèsMətak, winen njahak ayak way anahan ù doh sə disise.
njahak apan kəɗozv.a.manière de partir de quelqu'un obèseSuko i saa ga cəna, kəɗoz kə̀ njahak apan àga mədukway anahan ata ca
njahay1njāháynjihen, njahakvoir aussianjahay sə məvuhomcomp. denjahayməvuhomanjahay sə məvuhomcomp.voir aussinjahayanjahay2dér.ānjāháycomp.anjahay sidew kərteksidewkərtekmə njahay a cəkəneneeidéoph.mə njahay a haɓəkəkkaidéoph.adj.adv.reste assis en regardant stupéfait et bouche ouverteUwar sə məsinde mə njahay a nə haɓəkəkka matanan, anga ʼam sə ɗo ahay.mə njahay a hərpezenzenidéoph.adj.adv.assis avec le visage au front allongésitting with a sad faceƊo sa ra ʼam ataya hərpezenzen mə njahay aya pə cakay ana bahaymə njahay a hiyemmeidéoph.adj.adv.moins bonNen a taayak aday ɗukwen u go nə hiyememe, aday nen mə njahay a nə hiyemmemə njahay a hiyew hiyewidéoph.adj.peu solideManay mə njahay aya nə hiyew hiyew anga ʼam ata awanmə njahay a kəsremremeidéoph.adj.peu enthousiasteƊo kə njaɗak way sabay cəna, kəsremreme mə njahay a nà, na.mə njahay a kuɗoɗokaidéoph.adj.adv.bien assisWinen mə njahay a lele kuɗoɗoka ù doh sə bahay ahaymə njahay a ndəpesleidéoph.adj.adv.rester assis sans bouger et sur placeKwa sə duwdew, nen mə njahay a ndəpesle.mə njahay a ngərəvva ngərəvvaidéoph.adj.adv.s'asseoirBahay su doh ahay mə njahay aya nə ngərəvva ngərəvva.mə njahay a ngəsemme ngəsemmeidéoph.adj.adv.s'asseoir dans la détrésseƊo sə ɗəvac ahay ite, mə njahay aya ɗukwen ngəsemme ngəsemme.mə njahay a tonʼaidéoph.adj.adv.assis sans réfléchirIken mə njahay a tonʼa aday ba ?mə njahay a zelgedemdemidéoph.adj.adv.rester assis et affamé, avec un visage allongéZelgedemdem, winen mə njahay awan pə cakay ana jəje anahan awan.mə njahay a zəlar aidéoph.adj.adv.assis tranquillementDalay a Nœl mə njahay a zəlar a pə cakay uno.mə njahay aya duz duzidéoph.njahay apan tonidéoph.v.a.s'assoir sur quelque chose avec autoriténjahay ɓafidéoph.njahay ɓaffaidéoph.v.a.rester tranquillementKə̂ njahay ɓaffa bay, pəlay way.njahay ɓəffaidéoph.njahay cəkawakidéoph.njahay cəkəneneeidéoph.v.a.propre, salubreUwar sə pəlay mbaz ahay nà, tə njahay nə cəkəneneenjahay dengehheidéoph.njahay dəgamidéoph.v.a.resterPə dəɓa wa nà, dəgam winen njahay pə way sə njahay.njahay dungwelleidéoph.njahay ɗegəriyekidéoph.ɗègə̀rìyèknjahay faafaidéoph.njahay falar falaridéoph.v.a.tranquillement, avec enthousiasmeMan sə njahay lele cəna, ɗo ahay tə njahay uda nə falar falar.njahay fiya fiyaidéoph.v.a.tranquillement, sans être dérangéWinen mə njahay a fiya fiya kawa dəna dalay awan.njahay gacgacacaidéoph.njahay jugoɗivon jugoɗivonidéoph.v.a.harmattanAlay sə herreɓ cəna, jugoɗivon jugoɗivon, ɗo ahay tə njahay nà, nanjahay mbəɗewez mbəɗewezidéoph.v.a.gonflé (plaie), obèse (ventre)Kutov sa wan sə hinen a njahay nə mbəɗuwez mbəɗuwez bina i yam njahay mbuwam mbuwamidéoph.v.a.potélé (enfant), dilaté (blessure)Kutov sə gwaslay ahay a njahay nə mbuwam mbuwan kawa way a təran atan aday kà slak sa ndaz ata awannjahay ndəɗekidéoph.njahay nduɓokidéoph.ndubokv.a.ensembletogetherNduɓok, manay njahay apan tə ɗo su doh uno ahaynjahay sənday2idéoph.v.a.état de quelque chose étalée (bois)Ɗo sə isew ite nà, sənday a njahay way anahan sə coy.njahay sleɓərɓərreidéoph.v.a.être plein de soucisnjahay tarafasidéoph.v.a.manière de s'asseoirTə njahay anan wan nə tarafas, à məndaknjahay telemmeidéoph.njahay tərokoɗidéoph.v.a.s'asseior sans se déplacer, casanierNə njahak tərokoɗ a nà, mi pa maw ? Lele a cəna ni ga mer su waynjahay tunidéoph.njahay vəɗek vəɗekidéoph.v.a.calme, silencieux (pour une situation)Iken dala anak inde bayak a itəbay ata nà, kə njahay way anak nə vəɗek vəɗeknjahay ziyafidéoph.
njahay2njihen, njahakv.vivreanjahay1dér.ānjāháykə̀ njahak bayak awanidiomemə njahay a cəfokaidéoph.adj.adv.sans rien en main; vide, sans aucunNen mə njahay a nə cəfoka.Tə kərak panak dala cəna, iken mə njahay a nə cəfokamə njahay a dalafar dalafaridéoph.adj.adv.tranquillement, sans inquietwithout worry, calmDalay winen mə njahay a nə dalafar dalafar.mə njahay a zayyaidéoph.zayyaadj.adv.satisfait (se dit de quelqu'un); satisfactionWinen mə njahay a nə zayya.mə njahay a zənofaidéoph.zənofaadj.adv.simplicité (homme)Dalay lele awan cəna, mə njahay a nə zənofa.njahay ɓəɓətek ɓəɓətekidéoph.ɓəɓətek ɓəɓətekv.a.rester sans être bouger par le ventcalm (no wind)À man ipec inde cəna, maɗ a ɓal bay, daslam ahay tə njahay nə ɓəɓətek ɓəɓətek.njahay cokoffaidéoph.v.a.malheureuxTə kərak anan dəna a ɗowan a à mbaz nà, bəbay a a njahay nə cəkoffa.njahay ɗezlidéoph.njahay ɗozla ɗozlaidéoph.v.a.visibleTukom ahay nə tə njahay ɗozla ɗozla.njahay gazəzaidéoph.njahay gergeridéoph.njahay gəngeɗkeɗeidéoph.njahay hiyem hiyemidéoph.njahay hom homidéoph.v.a.état de gourmandisenjahay ndabaləkkaidéoph.njahay ndazlaidéoph.v.a.rester immobile, fixant quelqu’un des yeuxKə njahay ndazla biɗaw ?njahay njəɗanʼaidéoph.v.a.délicatesse, propretéAnjahay njəɗanʼa nə way sə uwar ahay, uwar lele aya awan.njahay səkəffeidéoph.v.a.tranquillementtranquilWan mə səder a cəna, a mba apan sə njahay səkəffe baynjahay sənday1idéoph.v.a.manière de mourir (homme)Sənday, winen a njahay way anahannjahay sokokkwaidéoph.njahay slərndalawaidéoph.v.a.vacillerWan gindez a nə a njahay nə sərndalawanjahay tapəpaidéoph.v.a.rester calme, sans problèmeMə njahak sə təker ʼam a tə tatəpa nà, ɗowan saa laman alay cəna ibay, i njahay tapəpanjahay teteidéoph.njahay tetəmtəmeidéoph.njahay təpekeidéoph.njahay tərzokkaidéoph.
njahay cəkəneneev.a.propre, salubreUwar sə pəlay mbaz ahay nà, tə njahay nə cəkənenee
njahay ɗongonv.a.s'asseoir en rondNə njahak cəna ɗongon a
njak1njāknjiken, njakak
njak2njəken, njəkak
njalvayanyan