Browse Mbuko

a
b
ɓ
c
d
ɗ
e
ә
f
g
gw
h
hw
i
j
k
kw
l
m
mb
n
nd
ng
ngw
nj
o
p
r
s
sl
t
u
v
w
y
z
zl
ʼ

p


pa1var. phon.pipuprép.1suron2pa ... wade, depuis
pa2pen, pakway sa pacomp.apadér.āpāpa cakcakidéoph.pa kərkeɗidéoph.v.a.broyer entièrementI pa anan way su doh ata nə kərkeɗpa mətolidéoph.mətolv.a.casserbreakUwar kutov awan nà, a saa zla à aʼam cəna, mətol kà pak anan məvəlaypa mocok mocokidéoph.mucok mucokv.a.abondanceMumok ahay ta pak uno anan doh mocok mocok kə̀ zalakpa nehidéoph.v.a.entièrement (disparu)Məvuhom ahay ta pak anan ndaw nehpa nəheidéoph.v.a.manger tout à la foisMəvuhom ahay ta pak anan ndaw nehpa ndalam ndalamidéoph.pa ndumaɗ ndumoɗidéoph.ndumaɗv.a.sans laisser un morceauwithout leaving a morcelNdumaɗ, ndumoɗ, manay pa way ataya kutokpa ngəngəngaidéoph.v.a.individuellement, manière de manger en groupeindividuallyTə azar uko awan aday nà, do ahay ta pa way nə ngəngənga to ambasay awaypa sləroɓ sləroɓidéoph.pa talalaw talalawidéoph.v.a.croquer (un os)Talalaw talalaw, na pa ɗaf pac ata nə kwa kəlakasl
pa3part. verb.CONSÉCUTIF (aspect)CONSECUTIVE (aspect)Winen pa ngahay ahay a'am.
pa4pen, pak
pa5pen, pakma pa a hepepeidéoph.hēpēpēadj.tranchantsharp (knife)pa bay ndəfalallaidéoph.v.a.niveléDem ata a pa sabay ndəfalallapa ɗolɗololaidéoph.v.a.inaiguisé (couteau, fauille)Sləka su ɗo da sləweɗ ahay ta pa sabay, ɗolɗolola.
pa6v.t.héritier
pa dangayv.o.faire le prison
pa nga pa ngacar zek pa nga pa ngaidéoph.
pa pac pa pactemps.chaque jour
pa sapart. verb.lorsque
pa ʼam3temps.dans l'avenir
pa ʼam wapos.devantpa ʼam wa pəɗanforme comp. non spéc.prép.(placer quelque chose) devant
pa ʼam wa pəɗanprép.(placer quelque chose) devant
pac1pācn.soleilsunandərmaɗ a paccomp.voir aussindərmaɗmalam sə iɗe sa paccomp.saray sa paccomp.dav dooidéoph.ga cəfaɗidéoph.
pac2pācn.jour (m)daysi pac hinenen dis.