Browse Mbuko

a
b
ɓ
c
d
ɗ
e
ә
f
g
gw
h
hw
i
j
k
kw
l
m
mb
n
nd
ng
ngw
nj
o
p
r
s
sl
t
u
v
w
y
z
zl
ʼ

v


va1ven, vakavadér.āvā
va2ven, vakva alaydér.alay a vandér.va nga1dér.va nga2dér.va nga tew tewidéoph.v.a.contourner complètementto go around completelyDərlinge a van nga tew tew anà séL'hyène a contourné l'arbre complètementidéoph.ma va nga cərkəzlkazlcərkəzlkazlva nga cərlewcərlewva nga sərdədeksərdədekva tewidéoph.va saraycol. vb.
va nga tew tewv.a.contourner complètementto go around completelyDərlinge a van nga tew tew anà séL'hyène a contourné l'arbre complètement
vaɗ1vəɗen, vəɗakmburom sa vaɗcomp.vaɗ waydér.vaɗ zekdér.vaɗ zek dənday dəndayidéoph.vaɗ leɗəɗeɗeidéoph.v.a.battre jusqu'à tout anéantirNə vəɗak anan wan ata nà, leɗəɗeɗevaɗ təlekidéoph.v.a.battreto hitvaɗ zləszlasidéoph.vaɗ awiyaway1col. vb.vaɗ awiyaway2col. vb.vaɗ ɗo tə saraycol. vb.vaɗ uwaycol. vb.voir aussiavaɗ way sa ʼamcomp. devaɗ uwayʼamavaɗ way sa ʼamcomp.voir aussivaɗ uwaycol. vb. deuwayvaɗ
vaɗ2vəden, vəɗakvaɗ bəskolidéoph.vaɗ gənekidéoph.
vaɗ ngavāɗvāɗ
vaɗ təlekv.a.battreto hit
vakvākviken, vakakvak ndorcocoidéoph.ndorcocov.a.brûlure de quelque chose dans le feu, force de quelqu'un formidable?Nga sə anjar a vak ù uko inde nə ndorcoco.vak wuleɓek wuleɓekidéoph.
vamvamamaman.halay nga vamvamamaidéoph.v.a.attroupé, assembléƊo ahay tə halak nga vamvamama nà, awan a inde kà gak.
vanvānn.meule, pierre sur laquelle on écrasestone upon which food is groundwan sa vancomp.
vanzək vanzəkadj.beaucoup de mondeKə sapatay anan dəna a mərbay anak à wulen sə ɗo ahay vanzek vanzek nà, angamaw ?
vandan vandanman.dazay wa vandan vandanidéoph.v.a.ricochet (ballon)Kə dazay wa vandan vandan lele biɗaw ?