Browse Mbuko

a
b
ɓ
c
d
ɗ
e
ә
f
g
gw
h
hw
i
j
k
kw
l
m
mb
n
nd
ng
ngw
nj
o
p
r
s
sl
t
u
v
w
y
z
zl
ʼ

y


ya1yayen, yak
ya2part.Q:pl
ya nga1yā ngā
yaban yabanman.gaɗ yaban yabanidéoph.v.a.manière de fuir en courbant pour voler ou attraper quelque choseYaban yaban, ɗo sə akar a gaɗ nà, na.
YahundeYàhúndèn.YaoundéYaounde
yak1zla wa yakidéoph.v.a.aller loin que possiblePac a inde traduction kə̀ ndəvak cəna, ni zla wa nə yak à man awan.
yak2yak
yam1yimen, yimakayamdér.āyāmiɗe sə ayamcomp.tə iɗe sə ayam gwezgwezeidéoph.adj.adv.avec les larmes aux yeuxWan ata, winen tə iɗe sə ayam a gwezgwezeyam cəɗœk cəɗœkidéoph.yam cərapidéoph.yam gweguzguzzeidéoph.yam gwegwezgwezzeidéoph.yam iyaw iyawidéoph.v.a.Tə jaway anan tiyol cəna, a ma nga sa yam pi zek, iyaw iyaw kutokyam ngweɗeɗeidéoph.v.a.manière de pleurer d'un nouveau-néNgweɗeɗe, wan a yam à alay anahan sa nay à kutov wa nà, na.yam ngweɗeɗeɗeɗeidéoph.ngwèɗèɗèɗèɗēv.a.pleurer comme un petit enfantcry like a small childNgweɗeɗeɗeɗe, wan a yam à alay anahan sa nay à kutov wa nà, nayam təlaridéoph.yam tongof tongofidéoph.v.a.pleurer dans toute la localite (quand quelqu'un est mort)yam tuhhwaidéoph.yam sləmay2col. vb.
yam2yam
yam dalayv.o.pleurer femme, veut dire filtrerto filter
yam iyaw iyawv.a.Tə jaway anan tiyol cəna, a ma nga sa yam pi zek, iyaw iyaw kutok
yam sləmay1v.o.dire le nom de qn à son absenceKə yiman sləmay anà wayaw ?
yanyanqual.mə jaway a yanyanidéoph.adj.adv.serrer ou étreindre fortement, solideAnga həna nen mə jaway a nə yanyan.
yawayáwàexcl.mercithank you
yayayáyān.vigne, corderope
yayaagoyexcl.la manière d'atiré une corde au cou d'un boeufTə viya maray a cəna, kə sləne nà, uwar ahay ti zlah away, yayaagoy sə ɗakay anan ataslay mivel
ye
yeɓyeɓyeɓadj.frileuxMəkiɓek lele sə ndaɓay gwaslay ahay cəna, yeɓyeɓyeɓ lele.
yewyewadj.non fertile (sol), serré (pantalon)Pantalon ana Wan nà, yewyew a zalay ike tə mindel
yeye1
yeye2yèyén.modernité, modernismeGwaslay ta gan may nə si way sə yeye.

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >