Parcourir le Mbuko

k


kəfigenkəfigen
kəfiyuyuwaadjcomme l'herbelike grassGujeɗ sə məkəsəfay ahay fok, tinen kəfiyuwyuwa
kəkaɓkəkaɓ***vmélanger l'eau de viande avec l'herbemix meat juices and herbs
kəkalkəkal***vélaguerprune
kəkarkəkarkəkiren, kəkarakvenfoncer, descendrestick
kəkat alaykə́kát āláyvodire au revoir de la mainto wave goodbye
kəkawv
kəkeɗ***vmasser
kəkezkə́kèznla chauvesouris
kəkəmakə́kə́māadvcommenthowkwa kəkəmacomp.advn'importe commenthowever
kəkəmawkə́kə́mawadvcommenthowTa ja, ta wa; Guko həna na kəkəmaw?Ils ont dit, "Qu'est-ce que nous allons faire?"
kəla1kə́lánchiendogTa zla akayak ta zlangay tə kəla bahay ahay.Ils sont allés et ils ont croisé les chiens du chef.cicœk sə kəlacomp.njour de jugementday of judgementləkam sə kəlacomp.ninstrument (m) de musique qu'on joue le jour de jugementmusiacl instrument played on Day of Judgementman kəlacomp.nherbe (esp.)slan kəlacomp.ncanine (f) (dent)canine toothkawa mez sə kəlaid.adjrouge (comme le sang du chien)red (like dog's blood)gaɗ kəlavoréconcilier après une guerre en coupant un chien en deuxto formally reconcile after a war by cutting a dog in tworac iɗe sə kəlavone pas s'entendre
kəla2numchaque (jour)every
kəla3partdonc
kəla kiɓenchien de brousse
kəla luvontempschaque jour
kəla unoGwaslay ahay ta ɗer way à məke aday ti pəlay anan tə zənzen kəla uno, iɗe a ca bay kəla uno
kəlakasl1kə̄lākáslnos, becbone
kəlakasl2kə̄lākáslnproblème (m)problem
kəlakasl sa ngakə̄lākásl sā ngāncrâneskull
kəlakasl sə dalanganl'os crânien
kəlakasl sə dungonles vertèbres du cou
kəlakasl sə hənok pə məkəlingeslnles vertèbres du moëlle au cerveau
kəlan kəlanqualmə taslay mivel a kəlan kəlanIdadjfier, joyeuxWinen mə taslay mivel a nə kəlan kəlan