Parcourir le Mbuko

k


kəlanawqmarque emphatique de questionemphatic question marker
kəlandawkə̀làndáwnclandomotorbike taxi
kəlap ʼam***vparler des choses sales
kəlapacaraykə́làpácáráynespèce de criquet
kəlawmangəɓa kəlawIdvaintroduire un sujetƊi ja ʼam hənan anan mba, kəlaw winen gəɓay uda hinen ata awan
kəlaw kəlaw
kəlawakə̀láwāncruche pour chercher de l'eauwater jaralay kəlawacomp.nclaviculecollarbonealay sə kəlawacomp.nmanche d'une cruchehandle of vase
kəlay1kəláynpiquet de toitroof stake
kəlay2manidnja kəlayIdvoCouper plusieurs bois à la foisKa njak ahay kəlay asanaw !
kəlazurakə́lázūrānclairvoyant
kəlazuwaykə́lázùwáyntourterelle, pigeonbird (type of)
kəlbeslkəlbesladjmou (feuille), souplelimp (leaf)Ziye kà ɗak cəna, daslam a nə kəlɓeslkəlɓesl, kabay kəlmbeslesle
kəlbuwakkə́lbùwáknoiseau à ne pas tuerbird (type)
kəleɓ kəleɓmangaɗ kəleɓ kəleɓIdvamanière de se prosternerto bow downWinen kə̀ larak zek itəbay ata kutok, kəleɓ, kəleɓ, i gaɗ agay.
kəlefkə́léfnpoissonfishahalay nga sə kəlef ahaycomp.nbanc de poissonsshoal of fishdəɓa sə kələfcomp.nécaille (poisson)ban kəlefvofaire la pêchefish
kəlekənge awanadjqui veut manger mais ne mange pasWan a anan nə kəlekənge awan
kəlenkə́lénnclairvoyantseer
kəlenjerkə̀lènjèrnle pétrole
kələɗawadvmarque emphatique de questionemphatic question marker
kələmsirekə́msírévoir aussikəmsirenpimentpepper
kələradjlimpideʼAm anahan nə kələr kawa a'am sə wuyen
kələvezkə́lə̀véznluciolefirefly
kəlfeɗeɗemanga anan zek kəlfeɗeɗeIdvaA ga anan zek nə kəlfeɗeɗeja ʼam kəlfeɗeɗeIdvala simplicitéƊo lele awan cəna, a ja ʼam nə kəlfeɗeɗe
kəlfeɗeɗe awanadjlisse, fine (vêtement, cheveux)zana kəlfeɗeɗe aya awan
kəlfurokə̄lfūrōnchien (m) errantstray dog