Parcourir le Mbuko

k


kərdawkə̄rdāwkərdiwen, kərdawakvronflerto snore
kərdehkə̄rdēhkərdihen, kərdihekvmarcher en se courbantto walk with a stoopmə kərdeh a tuhhaIdadj.advêtre humbleUwar lele cəna a zla pa ʼam sə ɗo ahay nə mə kərdeh a tuhha
kərekəron
kəremkə́rémconjce n'est..it isn't...
kərerehn
kərgakmanɗaf alay kərgakIdvamanière d'attraper immédiatementTə ɗəfan alay pə dungo nə kərgak kawa ti moroɗ anan
kəriy kəriyadvn'importe comment
kəriyaadjnon-valeureuxworthlesszek kəriyacomp.adjnunakedzek kəriya gweder gwederIdadjnu (avec peur)nakeda haw zek kəriya gweder gwederzek kəriya sərdaluwwaIdsərdaluwwaadjcomplètement nu (un mâle)nakedzek kəriya slokwitor awanIdadj.advnue (une femme)naked (of a woman)
kərkaɗawkə́rkáɗāwnespèce de singevervet monkey
kərkaslkərkasl***vsolidifiersolidifyməkərkaslayder.mə́kə̀rkásláynquelque chose qui est devenue solidesolid
kərkayakkə̀rkáyākntortueturtledəɓa sə kərkayakcomp.ncarapace de tortuelœn sə kərkayakcomp.ncarapaceUko a mbacay nà, kərkayak a nay wa, lœn anahan a dav a zalay sə kukwa awan.Quand le feu s'était éteint, la tortue est sortie, et sa carapace brillait plus qu'avant.
kərkeɗmanpa kərkeɗIdvabroyer entièrementI pa anan way su doh ata nə kərkeɗ
kərneneadjfine, lisse (poussière)Nuko sə makala nə kərnene
kərngaykə̀rŋgáyncieux; (trad.) lieu où restent Dieu et les étoilesheaven
kərop1adjvideSaray sə moto kə̀ ndəzlak, na tan à nga nə kərop, apasay uda sabay.
kərop2vfatiguer?tire?
kəros***vramasser quelque chose abandonné
kərrahmanidgaɗ kərrahIdvacouper jusqu'au solto cut a tree at ground level
kərtekkə́rtēknumunoneRəje viyek, ka ndak ɗo kərtek apa ndarkwaslak.Le scorpion a piqué un homme sur la cheville.anjahay sidew kərtekcomp.tempsaprès demainthe day after tomorrowiɗe kərtekcomp.nborgnekiya kərtekcomp.ndécembrekuɗes kərtekcomp.nhomme à un testiculeman with one testiclewan kərtekcomp.nenfant uniqueonly childinsulteməkərtekder.mə́kə́rtēktempstout d'un coupsuddenlyƊo ahay ta zlak anan à lumo məkərtek coy kə̀ ndəvakpə kərtek awander.advensemblealay kərtek a waid.bahay sə luvon kərteksay.nchef pour un jourchief for a day
kərtektəkkenumun seulonly one
kəsahahaadjrêche, rugueux (feuille, peau)rough (leaf, skin)Zek a ziye kəma, kəsahaha
kəsekmandazay kəsekIdvaparmi, introduit dans quelque choseKə dazay uda kəsek bay
kəsremremequalmə njahay a kəsremremeIdadjpeu enthousiasteƊo kə njaɗak way sabay cəna, kəsremreme mə njahay a nà, na.
kəslah kəslahmanidda kəslah kəslahIdvatrop fatiguéto be too tiredtam kəslah kəslahIdvatrop fatiguéexhausted
kəsleɗkə́sléɗncruche casséebroken water jar