Browse French


?
[
1
2
3
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
y

1


10cm tall grasskutov sə imernl'herbe à 10cm8.2.2.3Short, not tall6.2.1.5Growing grass6.2.4.1Cut grass6.7.3Carrying tool6.2.2.1Clear a field8.2.2.2Tall1.5.3Grass, herb, vine1.5.5Parts of a plant3.5.4.1Fable, myth5.5Fire
1P(inc)ɗa1ɗàvar. phon.ɗə1verbprt1pIncɗi1verbprt1pIncImp
1Sni1verbprt1sImp"Nen na, ni zla agay bay.Moi, je ne vais pas chez moi.