əndac əndacə̀ndácmanattrapercatchngəzar əndac əndacIdvaarracher de forceKacala ahay tə ngəzar way pə ɗo ahay wa nə əndac əndac.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *