dədardədiren, dədarakvireculerPSNen a nə dədar wa mənjœk sa man nga ù doh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *