à dəɓa waposderrièrebehindBəbay i pərahan azar à dəɓa wa tə saray.Le père suivait derrière à pied.

Leave a Reply

Your email address will not be published.