kəla1kə́lán.chiendogTa zla akayak ta zlangay tə kəla bahay ahay.Ils sont allés et ils ont croisé les chiens du chef.cicœk sə kəlacomp.ləkam sə kəlacomp.man kəlacomp.slan kəlacomp.kawa mez sə kəlaidiomegaɗ kəlacol. vb.rac iɗe sə kəlacol. vb.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *