gəɓagəɓen, gəɓakvtprendre (une chose)to take (one thing)"Ahan, gəɓa anan laya anan.Tiens, prends son gris-gris.cœn sə gəɓaid.nrêvea dreamgəɓa cəkekIdvafaix, porte-faixTə gəɓa anan cəkekgəɓa cəkekeIdvaporter sur les épauleslift on shouldersgəɓa dəmbaɗIdvaA gəɓa dəmbaɗ lele nà, a zla way anahangəɓa əbambawIdvagaulerƏbambaw, tə gəɓak anan dalay ata pa wan ata wa.gəɓa əbawIdvarapide (prendre)Əbaw, winen a kə̀ gəɓak uda cite regəɓa footIdvagəɓa hetekenIdva(ciel) devenir couvert(sky) to become overcastgəɓa kəlawIdvaintroduire un sujetƊi ja ʼam hənan anan mba, kəlaw winen gəɓay uda hinen ata awangəɓa sewekIdvaprendre?mburom a gəɓa vegegeIdva(ciel) couvertidmburom a gəɓa vegegegeIdva(le ciel est) couvert de nuagesthe sky is covered with cloudsgəɓa dalayvose mariermarrymburom a gəɓavoir aussimburom a zəɓaVb. Col.mburomzəɓavsle ciel devient couvert

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *