tan à ngavtan à nga à waytrouver, tomber surfindA njahay kiya maakan na, a may, a tan a nga dəna anahan na kə wahak.Quand elle est restée trois mois, elle est revenu, elle a trouvé que sa fille a couché.tan à nga təngofIdvabrusqueNa tan ayak à nga təngof.tan à nga haakunspec. comp. formvatrouver ce qu'on essayer d'éviterfind unexpectedlyNatiya kutok na tan ayak à nga anà ɗo sə akar haak à jəgəlen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *