pətekpə́tékmangəzla pətekIdvaCouper au beau milieuGuvo mbala anà bəbay uno ata nà, mə gəzlak anan ì zek wa, pətek.ndaha pətekIdpə́tékvapetite portion, manière de couper courtsmall partPətek, winen ndaha anan ahaw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *