məcəkakmə́cə́kákn.tə məcəkak awandents de lait et d'adulte ensemblebaby and adult teeth togetherƊo tə məcəkak a kəma, kə̀ bəmbaɗak slan bay, ta han ahay ù vo so asa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *