ban1bənen, bənakv.t.1attrapercatchA zla agay, a bənan njəkar acəkan, gəvek.Elle est allée chez elle et elle a vraiment attrapé un poulet.2tenir (dans la main)holdA njaɗ apan bine siwaw nà, a bənay guter awan.3arrêter quelqu'unKomanda a wa : «Kə bənen anan ɗowan a pa maw ?»4récolter (fruit)A nay saa bənak ayak wa wan awan. ɗo sa ban ʼam pu koncomp.ban cawidéoph.v.a.brusque, inopinéAhalay nga inde, ta ban nə caw.ban dəganakidéoph.ban dərkatidéoph.ban həmbokidéoph.ban həmbok həmbokidéoph.v.a.embrasserto hugban hərapidéoph.ban huropidéoph.ban kakidéoph.v.a.manière de ligoter ou d'arrêter le coup de quelqu'unIken kak ban anan ɗukwen i ja awan a ibay.ban slaɗidéoph.v.a.arracherTə bənak uno anan awak slaɗ pə azar sə gwaslay ahay waban sleyazzaidéoph.ban sləɗidéoph.v.a.manière d'attraper quelque chose en fuiteAta, sləɗ ti bənan apan njəkar kutok.ban təbəcidéoph.ban vesidéoph.ban zek həɓac həɓacidéoph.ban ʼam ngalidéoph.v.a.brusquer quelque choseMinistre sa lar anan ata ɗukwen a ban ʼam a nə ngal, anga ta jan ayak pə alay.zləkaɗ zləkaɗ1idéoph.v.a.flamberiɗe a bancol. vb.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *