zambəlohuthutwazàmbə̀lòhùthùtwáadj.ovaleovalWan ana ɗo sə məsudoh uno a inde nà, zambəlohuthutwa kawa balon sə basketWan kà dak anan ʼam anà uwar sə wahay cəna, nga nə zambəlohuthwata, a rəɓa bay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *