Browse Mbule


-
=
a
b
d
e
ɛ
f
h
i
ɪ
j
k
l
m
n
ɲ
ŋ
o
ɔ
p
ɾ
s
t
w


ǹ≠dìbɛ̀ncotton
n≠dʒʲòⁿgòncooking pot (earthenware)
ǹ≠dʒònelephant
ǹ≠dʒòhòknyoung man
ǹ≠dʒùpnhippopotamus
n≠ìpʰncold weather
ǹ≠lʊ̀ⁿgànbucket, pail
n≠náᵐb̥nmeat
ǹ≠nɛ́nmother
ǹ≠nó í ɲàgà
ǹ≠nõ̀ːnbird
ǹ≠nɔ́pʰ /fnfishhook
ǹ≠nùnbuttock
n≠òlnfishing line
n≠ɔ̌ɾnbody
ǹ≠sèkʰninsect qu ronge le pistache, cucombre, etc.
ǹ≠táb (ú pũ̀pṹ)nbranch (of tree)
ǹ≠tʰínstem, stalk (of maize, millet, tree, etc.)
ǹ≠tʰúnear
ǹ≠tɪ́mnheart, middle
ǹ≠tòdònbreastbone
ǹ≠tɔ́nashes
n≠tʃɛ̀mɛ́nmorning (this)
ǹ≠tʃíɾnflower
ǹ≠tʷɛ̌nhead