Browse Mbule


-
=
a
b
d
e
ɛ
f
h
i
ɪ
j
k
l
m
n
ɲ
ŋ
o
ɔ
p
ɾ
s
t
w

i


ì≠híⁿdònblack man
ì≠jìmnback
ì≠kʰí-kʰīhènbile, gall
ì≠kòŋònridge
ì≠ᵐbónyoung woman
ì≠ⁿdʒèk ᵐbũ̀nLes notable enterre quelque chose, et la population pass au dessus. Celui qui a fait un tort est affecté. Il doit corriger son tort et recevoir le remède nécessaire pour sauver sa vie.
ì≠nênvagina
ì≠nɔ̀k mʷ≠ɛ̀nɛ́nabove
ì≠ɲínintestinal worm
ĩ̀≠píᵐbīɾènbowstring
ì≠sóᵐbènbedroom
ì≠téᵐbéncorrect, right
ì≠tʰúkʰnbroom (kitchen/women)
ĩ̀≠tʃàm ú nì≠pʰĩ̀ⁿtʃ
ínìvbe
ìnú ɛ̀nɛ̀conjbecause
ĩ̀ŋ≠gùnéb dʒí≠íb̥nboar
ĩ̀ŋ≠kũ̀:ntortoise (land)