Browse Mbule


-
=
a
b
d
e
ɛ
f
h
i
ɪ
j
k
l
m
n
ɲ
ŋ
o
ɔ
p
ɾ
s
t
w

k


kàbɛ́ncocoyam
kàdɛ́prepinside
kàk-àvcackle (as of chicken)
kán-àvwhite
káⁿdvchase
kéᵐb-ìɾ-ìvcontradict
kéŋɾìnankle
kɛ̀bɛ́mìadvnot
kɛ̀ŋnhoe
kʰì≠fúg-ùb-èvcover
kʰì≠fúŋ-èvblow (of wind)
kʰì≠fúŋ-ì pìkòlvblow nose
kʰì≠hónbeehive
kʰì≠hòⁿd-à≠hòⁿd-ìtder.vlie (tell lies)
kʰì≠ìᵐpʰnlake (pond, spring)
kʰì≠íɲɛ̀nhair (head)
kʰì≠ìpʰnforest
kʰì≠jènènoil
kʰì≠jènè kʰí kɪ̀sɔ́hànbone marrow
kʰì≠kéᵐb̥nbeaver
kʰì≠kéɲènembers
kʰì≠kʰùm-s-ìn-ìvbring up (a child)
kʰì≠kʰùɾntam-tam fait d'un bûche
kʰì≠kóg-òb-èn-èvcrawl
kʰì≠kòmnbarren woman