Parcourir le Mbule


s


sǎːnriver
sàⁿdʒàncloth worn by woman
sàŋnbasket
sétʰnhare
sɛ́gànage-group
sìŋ-ɾèvcaress
síŋàncat
sɪ̀nearth, soil
sòmnnews
sóm-nàvaccuse
sónònpetit grenouille comistable
sɔ́dʒɪ̀nshirt
nfish
sũ̀vbreak wind, fart
sùpʰnsauce