Browse Mbule


-
=
a
b
d
e
ɛ
f
h
i
ɪ
j
k
l
m
n
ɲ
ŋ
o
ɔ
p
ɾ
s
t
w

s


sǎːnriver
sàⁿdʒàncloth worn by woman
sàŋnbasket
sétʰnhare
sɛ́gànage-group
sìŋ-ɾèvcaress
síŋàncat
sɪ̀nearth, soil
sòmnnews
sóm-nàvaccuse
sónònpetit grenouille comistable
sɔ́dʒɪ̀nshirt
nfish
sũ̀vbreak wind, fart
sùpʰnsauce