Browse French


(
1
2
3
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
l
m
n
o
œ
p
q
r
s
t
u
v

(


(avoir) peurpʊ̀≠fá 2
(être) blanckán-à
(être) grand, grosŋ̀≠ɡɔ̀ᵐbá
(être) longǹdʒàhá
(être) mûr (fruit)mà≠kón-ì
(être) noirpʰíd-ìb-àt 2
(être, se tenir) deboutkʰù≠téᵐb-ìder. ofkʰù≠téᵐb-à
(faire) cuire, cuisinerkɪ̀≠náᵐb-à
(lit. bille de bois pour s'assoire)kʰì≠tíⁿdì
(un) aveuglepɪ̀≠pʊ́dà