Browse French


(
1
2
3
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
l
m
n
o
œ
p
q
r
s
t
u
v

r


ramper, marcher à quatre patteskʰì≠kóg-òb-èn-è
récolter (en arrachant)ɲ≠èɾ-ì (ní bʲés)
récolter (le maïs)nì≠káⁿd (ní m̀bàs)
récolter, déterrer (ignames)nì≠fùk (ní bɛ̃̀)
répéter, réponderkʷ≠óⁿd-ì
retourner, rentrerkʷ≠òⁿdder. ofkʷ≠òⁿd-ì
rivièrenɪ̀≠wà
rivière, fleuvesǎː
robe (femme)m̀≠bɔ́tʰ
rouille, nielleǹ≠sèkʰ