Search results for "なん₁"

なん₁ nan [naŋ]

n. wave nan naga hai be swept away by the wave 波に流される nan nanyaan; nan nu burii; nan nu idicyuui 波がない;波がたかく;波がでてくる

ほぅなん₁ hu nan [hu naŋ]

n. big wave, tidal wave, tsunami 大きい波; 津波 hnnu yagumi hunan munu ataisIga yesterday, the wave was big, but... きのう とても大きい波だったが hunan hu nari cyuui 大波が大きくなってきた