Search results for "ほぅなん₁"

ほぅなん₁ hu nan [hu naŋ]

n. big wave, tidal wave, tsunami 大きい波; 津波 hnnu yagumi hunan munu ataisIga yesterday, the wave was big, but... きのう とても大きい波だったが hunan hu nari cyuui 大波が大きくなってきた