Search results for "んぎにゃーん"

んぎにゃーん ngi nyaan [ŋgi njaːŋ]

suffix. ASP てしまった sarii ngi nyaan; barii ngi nyaan; fuku-n hicyaki ngi nyaan かれてしまった; 割れてしまった; 服はやぶれてしまった;  cyada ngi nyaan; cyaida ngi nyaan 切れなくなってしまった; 着られなくなってしまった