Browse Mmala

a
b
ɔ
d
e
ɛ
͏
f
g
̆
ɪ
́
i
j
k
m
ɱ
ɲ
n
ŋ
o
s
t
ʊ
u
w

b


b≠ʷɔ̀spl.mɔ̀≠ɔ̀snFrnmontreEngwatch
bá≠àⁿdɪ̀numFrndeux (2)Engtwo (2)
bá≠dād̥ʊ̥̀numFrntrois (3)Engthree (3)
bà≠ⁿdápl.mà≠ⁿdánFrnchoseEngthing
bá≠tʰánnumFrncinq (5)Engfive (5)
bá≠tʰɪ́ⁿdàd̥ʊ̥̀numFrnsix (6)Engsix (6)
bànʷáproFrnvous, 2ème personne pl.Engyou, 2nd person pl.
bàsʷáproFrnnous, 1ère personne plEngwe, 1st person pl
bɔ̀bɔ́proFrnils/elles, 3ème personne pl.Engthey, 3rd person pl.
bé≠nînumFrnquatre (4)Engfour (4)
bɛ̀≠sʷ-ɛ̀nnFrnpaiement; versement, remunerationEngpayment
bì≠dènFrnguerreEngwar
bì≠gìⁿd1pl.mè≠gìⁿdnFrnhéritageEnginheritance
bì≠tʰénFrnsaliveEngsaliva
bʲ≠ɔ̀ŋ-ɔ̀nnFrnprix, vente (le), marchandiseEngprice, sale (the), merchandise
bʲ≠òⁿd-ìɲ-ì̥nFrnréponseEnganswer, reply
bʲànFrnbièreEngbeer
bò≠kʰónónFrnpatateEngpotato
bʊ̀≠bàmpl.mà≠bàmnFrnplancheEngplank
bʊ̀≠dɛ̂ːd̥pl.mà≠dɛ̂ːd̥nFrnarbreEngtree
bù≠dùg̥pl.mè≠dùg̥nFrnnuitEngnight
bʊ̀≠gɛ̀gɛ́nFrncalabasseEnggourd type
bʊ̀≠gɛ̀gɛ̀pl.mà≠gɛ̀gɛ̀nFrngourd d'un type de concombreEnggourd producing type of cucumber
bʊ̀≠jàlpl.mà≠jàlnFrnentréeEngentrance
bù≠jɪ́kʰɔ̀pl.mɔ̀≠jɪ́kʰɔ̀nFrnananasEngpineapple

  • Page 1 of 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >