Browse Mmala

a
b
ɔ
d
e
ɛ
͏
f
g
̆
ɪ
́
i
j
k
m
ɱ
ɲ
n
ŋ
o
s
t
ʊ
u
w

i


ì≠bèŋèpl.mù≠bèŋènFrncalebasse (pour le vin)Engcalabash
ì≠bùb̥pl.mù≠bùb̥nFrnpigeonEngpigeon
ì≠bú-bùɲpl.dù≠bú-bùɲnFrncabri; chevreauEngkid
ì≠bús-ì̥pl.mù≠bús-ì̥nFrndevin; diseur, maraboutEngdiviner, fortune-teller, marabout
ì≠déd̥nFrntambour de percussionEngpercussion drum
ì≠dóg-dòg̥pl.mù≠dóg-dòg̥nFrncalebasse pour l'huile, sel ou poivreEngcalabash for oil, salt or pepper
ì≠dùg̥pl.mù≠dùg̥nFrnlatrine; toiletteEnglatrine, toilet
ì≠dùlpl.mù≠dùlnFrnlieu des ritesEngritual place
ì≠fég-íd̥pl.mù≠fég-íd̥nFrnlampe; torche, tisonEnglamp, torch
ì≠gògòpl.mù≠gògònFrnfabriqué à BafiaEngbasket
ì≠gúⁿd-gùⁿdpl.mù≠gúⁿd-gùⁿdnFrnmarmite en terre cuite (pour viande), bol, assietteEngbacked clay pot (for meat), bowl
ì≠lɔ̀g̥pl.mù≠lɔ̀g̥nFrnpoisonEngpoison
ì≠lòb̥-ì̥nFrncolèreEnganger
ì≠mélé-mèⁿdi̥nFrncielEngsky
ì≠mìŋ-ìl dù≠bìnFrnbousierEngdung beetle
ì≠nɔ́b̥pl.mù≠nɔ́b̥nFrnligne de pêche; hameçonEngfishing line; fishhook
ì≠ⁿdì-ⁿdìlìŋpl.mù≠ⁿdì-ⁿdìlìŋnFrnenfant de 'ndandalon'Enggreat-great-grand-child
ì≠ⁿdólìpl.mù≠ⁿdólìnFrntambour accompagneurEngdrum accompanist
ì≠nònípl.mù≠nònínFrnoiseau (indiqué, specifique)Engbird
ì≠ɲòŋpl.mù≠ɲòŋnFrnscarifications, écritureEng(facial) incisions
ì≠nùg̥pl.mù≠nùg̥nFrnpigeonEngpigeon
ì≠ŋgóŋ-góŋpl.bò≠ŋgóŋ-góŋnFrncarton; boîteEngbox
ì≠ŋòŋpl.mù≠ŋòŋnFrnguimbardeEngthumb piano
ì≠ŋùⁿdìpl.mù≠ŋùⁿdìnFrngésierEnggizzard
ì≠séɲí̥pl.mù≠séɲí̥nFrnmarmite (pour garder autres choses), marmite (pour taro)Engcooking pot (used for storing non-food items), pot (for taro)

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >