Browse English


(
1
2
3
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
y

(


(facial) incisionsì≠ɲòŋpl.mù≠ɲòŋn(facial) incisions
(iron) trapà≠làmpl.ɪ̀≠làmn(iron) trap
(wood and wire) trapnʷ≠òlìpl.dʷ≠òlìnstring; wire; thread; bowstring; (wood and wire) trap