Search results for "Afaf"

Afaf [āfáf] p.n. traditional dance. B. fafke. C. fafa.
Comments (0)

 

afâf [āfâf] (pl. efɨâf) n 7/8. crossroads. B. fâfkè. Bpl. fɨàfvè. C. fâfà. Cpl. fɨâfè.
Comments (0)

 

akɛ̀ afafa [ākɛ̀āfáfá] (pl. ekwà afafe) n 7/8. very big basket used in some initiations. B. kɛ̀ afafke. Bpl. kwà afafve. C. kɛ̀ afafa. Cpl. kwà afafu.
Comments (0)