Search results for "achɔ̂ʼɔ̀₁"

achɔ̂ʼɔ̀₁ [ātʃɔ̂ʔɔ̀] (pl. echɔ̂ʼɔ̀) n 7/8. perennial member of the ginger family that grows in forests. B. chɔ̂ʼɔ̀kè. Bpl. chɔ̂ʼɔ̀vè. C. chɔ̂ʼɔ̀a. Cpl. chɔ̂ʼɔ̀e.
Comments (0)