Search results for "achiə ndɛa"

achiə ndɛa [ātʃíɜ̄ndɛ̄ā] (pl. echiə ndɛe) n 7/8. foundation. B. chiə ndɛke. Bpl. chiə ndɛve. C. chiə ndɛa. Cpl. chiə ndɛu.
Comments (0)