Search results for "achyàʼ e sɔ̀ŋa"

achyàʼ e sɔ̀ŋa [ātʃʲàʔēsɔ̀ŋā] (pl. echyàʼ ə sɔ̀ŋe) n 7/8. molar. B. chyàʼ e sɔ̀ŋke. Bpl. chyàʼ ə sɔ̀ŋve. C. chyàʼ e sɔ̀ŋa. Cpl. chyàʼ ə sɔ̀ŋu.
Comments (0)