Search results for "achyâŋà ŋwàʼlèa"

achyâŋà ŋwàʼlèa [ātʃʲâŋāŋwàʔlèà] (pl. echɔ̂ŋɔ̀ ŋwàʼlèe) n 7/8. pen. B. chyâŋà ŋwàʼlèkè. Bpl. chɔ̂ŋɔ̀ ŋwàʼlèvè. C. chyâŋà ŋwàʼlèa. Cpl. chɔ̂ŋɔ̀ ŋwàʼlèu.
Comments (0)