Search results for "achyâŋà"

achyâŋà [ātʃʲâŋà] (pl. echɔ̂ŋɔ̀) n 7/8. grass sp.. B. chyâŋàkè. Bpl. chɔ̂ŋɔ̀vè. C. chyâŋàa. Cpl. chɔ̂ŋɔ̀e.
Comments (0)

 

achyâŋà engɔ̀ma [ātʃʲâŋàēŋgɔ̀mā] (pl. echɔ̂ŋɔ̀ tengɔ̀m) n 7/8. banana/plantain stem.
Comments (0)

 

achyâŋà ŋwàʼlèa [ātʃʲâŋāŋwàʔlèà] (pl. echɔ̂ŋɔ̀ ŋwàʼlèe) n 7/8. pen. B. chyâŋà ŋwàʼlèkè. Bpl. chɔ̂ŋɔ̀ ŋwàʼlèvè. C. chyâŋà ŋwàʼlèa. Cpl. chɔ̂ŋɔ̀ ŋwàʼlèu.
Comments (0)